Köpvillkor

Bakgrund

Ooaki Living AB äger och driftar ooaki.se. Ooaki Living AB är registrerat och har sitt säte i Sverige organisationsnummer 556816–1573, momsnummer SE556816157301. De allmänna villkoren nedan gäller när du som konsument köper produkter via www.ooaki.se och anslutande sidor, "Webbplatsen". Avtalet ingås mellan dig som konsument och Ooaki Living AB, organisationsnummer 556816–1573.

Du är välkommenatt kontakta Ooaki Living via e-post på info@ooaki.se

OOAKI erbjuder försäljning av produkter på ooaki.se ”OOAKI”, till konsumenter. Med konsument avses en person som i egenskap av privatperson köper produkten på ooaki.se. OOAKI förbehåller sig rätten att neka köp från person och företag som inte är konsumenter samt andra beställningar som inte stämmer överens med OOAKI verksamhet. OOAKI allmänna villkor för försäljning reglerar endast godkännandet, överföringen och erbjudandet, av köp av produkter på ooaki.se mellan konsument och OOAKI.

Köp

För att köpa produkter på ooaki.se måste konsumenten godkänna dessa allmänna villkor. Genom att godkänna dessa allmänna villkor förpliktar sig konsumenten till att följa samtliga allmänna villkor, bekräftar konsumenten att han eller hon läst informationen om personuppgifter och cookies samt godkänner användandet enligt OOAKI policy om integritets som du finner här

Konsumenten och OOAKI ingår ett bindande avtal om köp när OOAKI har bekräftat konsumentens köp och konsumenten har fått en bekräftelse på order från OOAKI via e-post. Konsumenten rekommenderas av OOAKI att spara orderbekräftelsen om en kontakt med kundservice för OOAKI måste göras som gäller köpet.

Konsumenten måste ha fyllt 18 år för att få handla på ooaki.se. Konsumenten måste även ha ett giltigt kredit- eller betalkort som OOAKI kan godkänna. Om konsumenten inte har fyllt 18 år kan konsumenten köpa om konsumentens målsman godkänner köpet.

Priser betalningsvillkor, kostnader för betalning och leverans

Priserna som publiceras på OOAKI.com på gäller för köp som görs på webbplatsen. Alla priser som anges är inklusive moms. Utöver priserna tillkommer avgifter för betalningar och frakt., vilka redovisas särskilt i kassafunktionen. OOAKI förbehåller sig rätten att ändra priserna. OOAKI rekommenderar att konsumenten noga kontrollera det slutliga beloppet innan ett köp skickas via beställningsformuläret.

OOAKI godkänner inte och levererar inte beställningar från länder som OOAKI inte nämner i sin leveransinformation. Sida 2 av 5 Konsumenten kan betala sina köp med de betalningssätt som redovisas på webbplatsen. Läs mer om OOAKI alternativa betalningssätt på webbplatsen här. Konsumenten väljer de produkter som konsumenten vill köpa. Konsumenten lägger de valda varorna i sin varukorg. Det är möjligt för konsumenten att ändra innehållet i varukorgen till dess köpet genomförs och produkternas priser har angivits. Övriga kostnader för t ex frakt, tullavgifter eller importskatter, kan beräknas innan konsumenten betalar. När konsumenten är beredd att beställa, skall konsumenten fylla i sitt namn, sin adress, sitt telefonnummer, epostadress, valt betalningssätt och alternativ för leverans. Konsumenten har möjlighet att varukorgens innehåll tills konsumenten bekräftar sitt köp genom att klicka på bekräfta. Efter att konsumenten bekräftat sitt köp skickas beställningen till OOAKI. Därefter kan köpet inte ändras.

Betalningar för köp som görs via ooaki.se hanteras av Klarna, iZettle alternativt SEB-banken, beroende på valt betalningssätt. Betalningarna sker med säker kryptering och enligt gällande bankbestämmelser. Informationen om ditt kredit- eller betalningskort skickas till banken. Informationen kan inte läsas eller hanteras av någon annan än din bank. Läs mer om [ ] villkor här.

Rabatter

OOAKI använder rabatter i sin marknadsföring. Rabatterna har koder. Koderna gäller under begränsade tidsperioder. Rabatterna gäller under vissa villkor. Koderna kan gälla vissa produkter.

För att rabattkoderna skall gälla måste de anges i samband med beställningen. Endast en rabattkod per beställning kan användas. En rabattkod tillagd efter köpet gäller inte. Rabattkoder kan inte lösas in i pengar, eller i annat betalningsmedel.

Garantier

Garantin gäller i tre år från det datum då konsumenten tagit emot sina produkter. För det fall konsumenten upptäcker ett fel, kan konsumenten vända sig till OOAKI kundservice. OOAKI kommer att avhjälpa felet om det är möjligt eller erbjuda en omleverans av samma produkt till konsumenten. OOAKI kan även erbjuda en likvärdig alternativ produkt om inte den beställda produkten kan levereras.

Garantin gäller förutsättning att produkterna endast utsatts för normal användning i bostaden, produkterna har behandlats enligt OOAKI skötselråd. Skötselråden innebär att följa tvättanvisningarna, d v s att tvätta i angivna temperaturer, inte utsätta tyget för direkt solljus och inte torktumla tyget, inte använda blekmedel eller fläckborttagningsmedel eller liknande. Skulle det krävas returfrakt kommer denna att betalas av OOAKI. Returer kommer att ombesörjas av leverantören som anges av OOAKI.

Ångerrätt

OOAKI kan avbryta ett köp om det inte skulle vara möjligt att leverera den köpta produkten. Skulle detta inträffa kommer OOAKI att informera konsumenten. Har betalning skett kommer återbetalning ske. Sida 3 av 5 När du beställer en vara från OOAKI får du ett kvitto via e-post på att din beställning har mottagits. Dock ingår du ett bindande avtal om köp först när du har mottagit en orderbekräftelse/ett kvitto från oss.

Vissa produkter går enligt lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, inte att återsända, eftersom de inte omfattas av ångerrätten. Följande produkter går inte att återsända: produkter tillverkade efter konsumentens anvisningar, d v s tyg per meter, måttbeställda tyger och andra måttbeställda/specialbeställda produkter.

Reklamation

Konsumentens köp omfattas av konsumentköplagen. Detta betyder att konsumenten enligt konsumentköplagen har rätt att begära avhjälpande, omleverans, prisavdrag, hävning samt att begära skadestånd.

Konsumenter som vill använda sin rätt att reklamera en köpt produkt ska kontakta OOAKI kundtjänst så snart som möjligt efter att felet har upptäckts av konsumenten. Enligt konsumentköplagen skall konsumenten reklamera fel i produkterna senast två månader efter att konsumenten upptäckt felet och senast tre år efter att konsumenten mottagit produkten.

Det är tre års garanti på produkter som köps från OOAKI.

För att kunna bedöma reklamationen måste konsumenten kontakta OOAKI kundservice på kundservice@ooaki.se, skicka en kortfattad beskrivning av felet och hur felet yttrar sig, så fort konsumenten upptäckt felet, bifoga en beskrivning av felet, bifoga en bild på produkten och felet, ange köpets ordernummer eller bifoga kvitto på köpet.

För det fall konsumenten återsänder en produkt som har ett fel, kommer OOAKI att tillse att paketet hämtas, samt stå för fraktkostnaderna.

För det fal reklamationen innebär att det föreligger ett fel kommer OOAKI att återbetala fraktkostnaderna som tillkommer när produkterna återsänds till OOAKI. För det fall det inte föreligger något fel står konsumenten fraktkostnaderna, inklusive.

Produkten skall vara väl förpackad och kvittot för porto skall sparas. Konsumenten har ansvaret för produkten tills produkten mottagits av OOAKI. OOAKI rekommenderar att konsumenten behåller postkvittot inklusive information om fraktkostnader och spårningsnummer.

Personlig information

För att köpa produkter på ooaki.se måste konsumenten lämna uppgifter om namn, adress, epostadress, telefonnummer.

Ovanstående uppgifter lagras tillsammans med information om de produkter som konsumenten har beställt. Informationen kommer inte att visas till tredje man. Som kund har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter och du kan invända mot personuppgiftsbehandling enligt gällande bestämmelser i dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Eventuella frågor angående detta bör skickas till vår kundservice på e-post på kundservice@ooaki.se 

Immateriella rättigheter

Immateriella rättigheter, inbegripet men inte begränsat till upphovsrättigheter och varumärken, på ooaki.se och innehållet på webbplatsen tillkommer OOAKI. All användning av webbplatsen eller dess innehåll, inklusive framställning av exemplar eller tillgängliggörande till allmänheten, får inte ske utan OOAKIs tillstånd.

Cookies

När konsumenten använder ooaki.se godkänner konsumenten att OOAKI använder cookies. En cookie är en datafil som används för att hålla reda på vad som händer under konsumentens besök på webbplatsen och för att känna igen konsumentens dator. En cookie är inte ett datorprogram och innehåller inga virus.

För att läsa om de cookies som används på ooaki.se och hur konsumenten skall göra får att få bort cookies, klicka här.

Sekretesspolicy

OOAKI rekommenderar att konsumenten tar del av OOAKI sekretesspolicy som gäller även om konsumenten som användare besöker www.ooaki.se och använder tjänsterna utan att köpa någon produkt. Sekretesspolicyn hjälper konsumenten att förstå hur och för vilka ändamål www.ooaki.se samlar in och använder konsumentens personuppgifter.

För mer information om vår sekretesspolicy kan du kontakta oss via vår e-postadress kundservice@ooaki.se

Befriande omständigheter (Force Majeure)

OOAKI är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt dessa allmänna villkor, om underlåtenheten har sin grund i omständighet som ligger utanför OOAKI kontroll och som förhindrar eller avsevärt försvårar fullgörande i rätt tid därav ("Befriande Omständigheter").Såsom Befriande Omständighet ska anses bl.a. krig, krigsliknande händelser, terroristaktioner, införsel- eller utförselförbud, naturkatastrof, inskränkningar i den allmänna samfärdseln, energiförsörjning eller avbrott eller störningar i data- och telekommunikationstjänster, myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, myndighets påbud eller åtgärd, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand eller översvämning, epidemi och pandemi, omfattande förlust eller förstörelse av egendom eller olyckshändelse av större omfattning samt fel eller försening i produkter eller tjänster från underleverantör på grund av omständigheter som ligger utanför OOAKI kontroll. Konflikter på arbetsmarknaden är att anse som Befriande Omständighet även om OOAKI är föremål för sådan åtgärd. OOAKI ska vidtaga skäliga åtgärder för att begränsa hindrets inverkan och sedan hindret upphört vidtaga skäliga åtgärder för att inhämta förlorad tid eller i övrigt begränsa följderna av hindret. Befrielsegrund må ej åberopas om inte OOAKI, utan dröjsmål, skriftligen underrättat konsumenten om att sådant hinder inträffat. Är omständigheten hänförlig till konsumenten eller något förhållande på dennes sida enligt ovan och OOAKI av den anledningen helt eller delvis inte kan fullgöra sina förpliktelser enligt dessa allmänna villkor, är OOAKI befriad från sina betalningsförpliktelser så länge den Befriande Omständigheten består. Är omständigheten hänförlig till OOAKI eller något Sida 5 av 5 förhållande på dennes sida enligt ovan och konsumenten av den anledningen helt eller delvis inte kan prestera sina förpliktelser enligt dessa allmänna villkor är även konsumenten befriad från sina förpliktelser så länge den Befriande Omständigheten består. Vid upphörande av den Befriande Omständigheten ska OOAKI, mot konsumentens utförande av sina skyldigheter, fullgöra sina förpliktelser.

Gällande lagstiftning

Dessa allmänna villkor för användning regleras av svensk lagstiftning.

Reklamation

För det fall konsumenten vill reklamera ett köp, skicka ett e-postmeddelande till: kundservice@ooaki.se. För det fall OOAKI inte finner en lämplig lösning kan konsumenten, om förutsättningarna därför är uppfyllda, anhängiggöra ett ärende hos Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) (http://www.arn.se/). Konsumenten kan även använda EUkommissionens tvistelösningsmetod online (EU ODR) (http://ec.europa.eu/odr). Denna portal kan vara aktuell om konsumenten är bosatt i en annan medlemsstat i EU.